Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De website:

www.bikerepairacademy.be

(hierna het "Platform")

is een initiatief van:

DH Marketing

Kleine Remerstraat 8, 3128 Baal, België      
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE 0794.849.672   
E-mail: info@bikerepairacademy.be
Telefoon: +32479199913

(hierna "wij" of "Bike Repair Academy" of de "Verkoper")I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.


2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

Bike Repair Academy bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Bike Repair Academy kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Bike Repair Academy niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Bike Repair Academy is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker


De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten) na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan Bike Repair Academy het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.


3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Bike Repair Academy en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Bike Repair Academy heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.


4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de Bike Repair Academy of Bike Repair Academy heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bike Repair Academy, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.


5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Bike Repair Academy.    

Bike Repair Academy verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Bike Repair Academy haar maatschappelijke zetel heeft.


7. Overige bepalingen

Bike Repair Academy behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Bike Repair Academy zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Bike Repair Academy behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Bike Repair Academy niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.


8. Aanbod en aanvaarding

8.1 Bike Repair Academy biedt de volgende diensten/producten aan:

  • Online cursussen over fietsherstelling
  • 1 op 1 individuele coaching over fietsherstelling

8.2 Prijzen zijn vermeld in het aanbod en zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW.

8.3 De dienstverlener (wij) heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het tarief dat bestond op het moment dat jij het hebt aanvaard, is het geldende aanbod.

8.4 De dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien er een kennelijke vergissing of schrijffout, zoals bijvoorbeeld een onrealistisch hoge korting of lage vraagprijs van toepassing was en indien jij, als klant dit kon hebben begrepen.

9. Algemeen

9.1 De dienstverlener (Bike Repair Academy) voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. Afhankelijk van de inzet van de klant, kan het resultaat bereikt worden. De klant kan dit resultaat bereiken door actief modules te bekijken, opdrachten maken en te oefenen.

9.2 De klant dient tenminste over een internetverbinding en e-mail adres te beschikken, om gebruik te maken van de online lessen.


9.3 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste handelingen van de klant tijdens de online lessen


10. Online cursussen


10.1 Toegang tot de online lessen is persoonlijk. De toegang mag niet gedeeld worden met derden.

10.2 Bij een vermoeden van het delen van online lessen met derden, wordt de toegang voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de dienstverlener de klant enige vergoeding of betaling is verschuldigd.

10.3 De dienstverlener heeft de online lessen ontwerpen naar aanleiding van zijn ervaring en kennis op vlak van fietsherstelling.

10.4 Na het einde van een online les blijft de inhoud, naargelang de keuze van de dienstverlener beschikbaar gedurende de looptijd van het traject.

10.5 De looptijd van het normale en VIP traject is 1 jaar.

10.6 De klant dient zich te onthouden van elk gebruik van inhoud van de online lessen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de dienstverlener.


11. Vergoeding

11.1 De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen traject of product. Prijzen staan steeds vermeld op de website van de dienstverlener.

11.2 De bestelling dient onmiddellijk online te worden betaald door de klant. De klant kan bij bepaalde trajecten ook kiezen voor gespreide betaling via incasso zoals voorzien op de betaalpagina. Ook bij termijnbetalingen heeft de klant een betalingsverplichting. Mocht de klant overschakelen naar handmatige betaling, moet hij betalen binnen 7 kalender dagen na factuurdatum. Indien de klant niet betaalt, kan de ondernemer de toegang tot het leerplatform intrekken totdat de betaling is voldaan.

Tenzij anders overeengekomen, dient de maandelijkse vergoeding vooraf te worden betaald, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij door middel van een factuur. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk voldaan, waarmee de klant instemt met de SEPA domiciliëring.

Vervolgens zal de maandelijkse betaling altijd plaatsvinden één maand na de aanvangsdatum (bijvoorbeeld, als u op 1 juni bent ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 juli van uw rekening worden afgeschreven). De Dienstverlener zal telkens een factuur opstellen voor deze betaling.


12. Betalingsvoorwaarden                                                                                     


De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten name van DH MARKETING, behalve andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft jou, als Klant, niet van je verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.


Enig protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum.

Jij, als Klant, wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.


Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag.


Ten aanzien van jou, als Klant consument, geldt echter:

1. de interestvoet die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.

2. zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning.

Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan jou, als Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.


3. zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan op slaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst.

4. zal deze eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:

een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst

het nog openstaande saldo

5. de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd

de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling


Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.


Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 €, als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.


Ten aanzien van jou, als Klant consument, is de omvang wettelijk beperkt als volgt:

    • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
    • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
    • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.


Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden jou, als Klant, afzonderlijk aangerekend.


De uitgifte van al of niet geaccepteerde wissels of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen wijziging aan de algemene verkoopsvoorwaarden mee, die onverminderd van toepassing blijven. Speciaal in geval van gerechtelijke actie in verband met de wissel zullen wij, als dienstverlener het recht hebben de volledige toepassing te eisen van de punten c en d hiervoor.


Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat jij, als Klant tekort komt aan jouw verbintenissen, je jouw handtekening laat protesteren, je uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van jouw goederen, je door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd...enz. of je je bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden wij, als dienstverlener ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of van de eiser een geschikte waarborg te eisen.


Tevens behouden wij, als dienstverlener ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


Deze clausule heeft ten aanzien van jou, als Klant consument – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan : iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

13. Wijzigen of beëindigen van de overeenkomst en geld-terug-garantie

13.1 Algemeen

Een aangekocht traject kent een bepaalde looptijd zoals vermeld bij de aankoop. De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via de website. De overeenkomst kan niet worden stopgezet.

13.2 Verkoop van producten (online cursussen) kan nooit worden geannuleerd.

13.3 Voor online cursussen geldt een “niet tevreden- geld terug” garantie. Deze garantie is enkel van toepassing als je dit schriftelijk meedeelt binnen de 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Ook krijg jij je geld niet terug als je meer dan de eerste 10% van de totale cursus (oftewel module 1) hebt bekeken die wij beschikbaar stellen. Bij het bekijken van meer lessen uit overige modules, vervalt het annuleringsrecht. Je mag er vanuit gaan dat de Bike Repair Academy zich volledig inspant om er een succesvol traject van te maken.


14. Aanvullende bepaling rond online content

14.1 Bike Repair Academy behoudt te allen tijde het recht om een deelname te weigeren.

14.2 Bike Repair Academy is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, aan te passen of te beperken.

14.3 Een deelnemer van de cursus verkrijgt een persoonlijk en beperkt recht om de inhoud te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursussen mogen niet gekopieerd worden.

14.4 Deelnemers van de cursus mogen in beperkte mate screenshots van de content op social media delen wanneer dit voorzien wordt van een naamsvermelding van Bike Repair Academy. Het is niet toegestaan om delen van de online lessen te filmen en te verspreiden.

14.5 Het is niet toegestaan dat de deelnemer binnen de 12 maanden na het deelnemen aan de cursussen, zelf soortgelijk aanbod gaat creëren.

14.6 Indien er een community aan de cursus is verbonden, verklaart de deelnemer geen spam of ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddelijke ontzegging van toegang en gebruik van de Bike Repair Academy.


15. Intellectueel eigendomsrecht

15.1 Door het accepteren van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, , modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online leer platform, producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

15.2 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.


16. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

17. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

 

18. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.


19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.